สอศ. ประชุมเชิงปฏิบัติเร่งบรรจุพนักงานราชการครู/ครูอัตราจ้าง

ประชุมเชิงปฏิบัติเร่งบรรจุพนักงานราชการครู/ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของครูอาชีวศึกษา (พนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง  พนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง สังกัด สอศ. เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดเผยว่า จากนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สั่งการให้พัฒนาครูอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยเร่งผลักดันเรื่องการปรับบรรจุ  เลื่อนวิทยฐานะ และเงินเดือนครู เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตครูอาชีวศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเป็นการหารือแนวทางร่วมกัน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วยจากพนักงานราชการครูและครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง ร่วมกันหารือแนวทางการบริหารอัตรากำลังครูผู้สอนและบุคลากรอาชีวศึกษา และวางแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อมุ่งเป้าหมายให้พนักงานราชการครู และครูอัตราจ้างที่มีประสบการณ์และผลงานโดดเด่น มีโอกาสเข้าบรรจุรับราชการ และมีการเติบโตในสายอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 1 ของ สอศ. เรื่องการบริหารงานบุคคล และวิทยฐานะ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน (จาก 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และ 5 นโยบายหลัก (Policy) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

และในโอกาสนี้ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับการบริหารอาชีวศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีการเติบโตก้าวหน้า เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ

ซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นกำลังคนสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lathetalk.com

แทงบอล

Releated